રેલવે ભરતી બોર્ડ આરઆરબી એનટીપીસી અને ગ્રુપ ડી ભરતી પરીક્ષા

 રેલવે ભરતી બોર્ડ  આરઆરબી એનટીપીસી અને ગ્રુપ ડી ભરતી પરીક્ષાઓ એક મહિના કરતા ઓછી જૂની છે અને તે 15 ડિસેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. પરીક્ષાના શહેરો અને તારીખની વિગતો પરીક્ષાના 10 દિવસ પહેલા સંબંધિત હોવાની સંભાવના છે આરઆરબીએ જણાવ્યું છે કે પ્રવેશ કાર્ડ ઉમેદવારોને પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવશે નહીં.  પ્રવેશ કાર્ડ સત્તાવાર આરઆરબી વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે


  આરઆરબી એનટીપીસી અને આરઆરબી ગ્રુપ ડી પરીક્ષાનું ચોક્કસ શેડ્યૂલ હજી બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી.


  આરઆરબી એનટીપીસીની પરીક્ષા માટે, ભારતીય રેલ્વેને 35,208 ખાલી જગ્યાઓ સામે 1.2 કરોડથી વધુ અરજીઓ મળી છે.  આરઆરબી ગ્રુપ ડીની પરીક્ષા માટે, 1,03,769 ખાલી જગ્યાઓ સામે કુલ 1,15,67,248 અરજીઓ નોંધાઈ છે.


  મંત્રી અને અલગ કેટેગરીની કુલ જગ્યાઓમાં કુલ 1,663 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે અને પરીક્ષામાં કુલ 1,02,940 ઉમેદવારો હાજર રહેવાની સંભાવના છે.

Previous
Next Post »