આરઆરબી એનટીપીસી નોર્મલાઇઝેશન ફોર્મ્યુલા ગણતરી પદ્ધતિ 2020

રેલવેની પરીક્ષાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે અને આરઆરબીએ કેટલાક ફેરફારો વિશે માહિતી આપી છે જે ગુણને સામાન્ય બનાવવાની પદ્ધતિમાં કરવામાં આવી છે. સામાન્યીકરણ સૂત્રની પદ્ધતિ એ પરીક્ષાઓમાં અમલીકરણ છે જે એક કરતા વધુ પાળીમાં થાય છે.

તે આંકડાકીય રીતે આધારિત નિયમ છે, જે પરીક્ષાના વિવિધ પાળી કાગળોના મુશ્કેલી સ્તરને ધ્યાનમાં લે છે. રેલવે પરીક્ષા માટેની પરીક્ષાઓ અને એનટીપીસી, જીઆર-ડી સહિતની અન્ય પોસ્ટ્સ પણ અનેક સત્રોમાં હશે કારણ કે અરજી કરાયેલા ઉમેદવારોની સંખ્યા લગભગ 2.5 કરોડ છે.

RRB NTPC  Normalization Formula   calculation method
RRB NTPC Normalization Formula calculation method

કમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષાના પ્રથમ તબક્કામાં, કમ્પ્યુટર-આધારિત પરીક્ષાના બીજા તબક્કામાં કેટલાક સાતમા સીપીસી સ્તરો માટે અને અન્ય વિવિધ પરીક્ષણો માટે, એક કરતાં વધુ સત્રોમાં પરીક્ષાઓ લઈ શકાય છે. એક કરતાં વધુ સત્રમાં યોજાનારી આ પરીક્ષાઓ માટે, વિવિધ કાગળોના મુશ્કેલી સ્તરના આધારે સામાન્યકરણ માટે યોગ્ય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

આરઆરબી એનટીપીસી મોડિફાઇડ નોર્મલાઇઝેશન ફોર્મ્યુલા

આરઆરબી એનટીપીસી પરીક્ષાની તારીખ અને પ્રવેશ કાર્ડના સમાચાર

 

એનટીપીસી સુધારેલ નોર્મલાઇઝેશન ફોર્મ્યુલા પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો

સામાન્યકરણ પ્રક્રિયા માટે, ઉમેદવારના કાચા ગુણ (વાસ્તવિક ગુણ), તે તમામ સ્કોર્સની સરેરાશ, જે બધી પાળીના ટોચની 0.1 ટકા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, સરેરાશ અને એસ.ડી.નો સરવાળો. તમામ સત્રોમાં ઉમેદવારોના ગુણ, ઉમેદવારોએ જે શિફ્ટમાં પરીક્ષા આપી હતી તેમાં ઉપરના 0.1 ટકા ઉમેદવારોએ લીધેલા ગુણની સરેરાશ, સરેરાશ અને એસ.ડી.નો સરવાળો. સત્રના ઉમેદવારોના ગુણ જેમાં ઉમેદવારે પરીક્ષા લીધી હતી અને શિફ્ટમાં ઉમેદવારોના સરેરાશ ગુણ મહત્તમ સરેરાશ અને એસ.ડી. પરીક્ષાર્થીઓના ગુણ બધા ક્રોસ વચ્ચે ગણવામાં આવે છે.

આરઆરબી એનટીપીસી નામ મુજબનું પ્રવેશ કાર્ડ 2020

રેલ્વે ભરતી બોર્ડે અગાઉ સૂચન કર્યું હતું કે જો કોઈ ખાસ શિફ્ટમાં પરીક્ષા આપનારા કુલ ઉમેદવારોની સંખ્યા 1 હજારથી ઓછી હશે, તો તે સ્થળે ઉમેદવારના ગુણ ગણવામાં આવશે. ટોચના 0.1 ટકા ઉમેદવારોના ગુણ. આ કણ

Leave a Reply

%d bloggers like this: