ગુજરાતના પ્રથમ રાજ્યપાલ ? મહેંદી નવાઝ જંગ

 ગુજરાત પ્રથમ મુખ્યમંત્રી  ડૉ . જીવરાજ મહેતા

Tip 1

ગુજરાતના પ્રથમ વિધાનસભા ઉપાધ્યક્ષ અંબાલાલ શાહ

Tip 2

ગુજરાતના પ્રથમ વિધાનસભા અધ્યક્ષ : કલ્યાણજી મહેતા

Tip 3

follow me