ધોરણ 10th result 2023 અને 12 ના પરિણામની તારીખ જાહેર @gseb.org પરથી ચેક કરો

 ધોરણ 10 અને 12 ના પરિણામની તારીખ જાહેર @gseb.org પરથી ચેક કરો Today Gujarat education minister Jitu Vaghni announced GSEB SSC 10th result 2023 10th result 2023 and HSC Result date declared. You can check your GSEB 10th and 12th Result online. The result of GSEB board declared on 2022 for class 12th commerce and  2023 for class…

Read More