ધોરણ 10th result 2023 અને 12 ના પરિણામની તારીખ જાહેર @gseb.org પરથી ચેક કરો

 ધોરણ 10 અને 12 ના પરિણામની તારીખ જાહેર @gseb.org પરથી ચેક કરો Today Gujarat education minister Jitu Vaghni announced GSEB SSC 10th result 2023 10th result 2023 and HSC Result date declared. You can check your GSEB 10th and 12th Result online. The result of GSEB board declared on 2022 for class 12th commerce and  2023 for class…

Read More

GPSC DySO Result 2023

GPSC DySO Deputy Mamlatdar Result Declared 2021 Go to the official website of Gujarat Public Service Commission www.gpsc.gujarat.gov.in lick on the ‘News & Event Details’ section given on the home page. Gujarat Public Service Commission (GPSC) DySO Result 2023 Advt No. 10/2022-23 Post Name: Deputy Section Officer (DySO) / Deputy Mamlatdar, Class-3 (Sachivalay) Exam Date:…

Read More

PSI Mains Result 2022

Gujarat Police PSI PSI Mains Result 2022 declared | List of Candidates Qualified for Document Verification 2022 Advt. No.: PSIRB/202021/1 Posts Name: PSI Cadre• Un-Armed PSI (Male)• Un-Armed PSI (Fe-Male)• Armed PSI (Male)• Un-Armed ASI (Male)• Intelligence Officer (IO) (Male)• Intelligence Officer (IO) (Fe-Male)• Asst. Intelligence Officer (IO) (Male)• Asst. Intelligence Officer (IO) (Fe-Male) List…

Read More