sbi po notification 2023-24

sbi po notification 2023-24, SBI PO notification out

sbi po notification 2023-24 :- તો મિત્રો અહી આપણે વાત કરીશું સ્ટેટ બઁક ઓફ ઇન્ડિયામાં ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે તો મિત્રો અહી આ ભરતીમાં જેમ કે પોસ્ટનું નામ, ખાલી જગ્યાઓ, શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ, અરજી ફી, વય મર્યાદા, અને અરજી કઈ રીતે કરવી તેના વિષે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું. માટે મિત્રો આર્ટીકલ ને અંત સુધી…

Read More