સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક – વેઇટીંગ લિસ્ટમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારની જીલ્લા પસંદગી અંગેની સુચનાઓ: Click Here. Higher Secondary Waiting Merit: Click HereCandidate School Allocation List: Click HereCandidate District Allocation List: Click Hereશાળા

Read More

सूरत महानगर पालिका SMC bhartiशैक्षिक योग्यता12 वीं पास आईटीआई, कृपया सटीक जानकारी के लिए इस जॉब एसएमसी जॉब अधिसूचना के लिए प्रकाशित अधिसूचना देखें।पदों का

Read More